Najnowsze Wpisy

Bez tytułu Komentarze (1)
29. czerwca 2004 17:44:00
linkologia.pl spis.pl

Jesu... Ale jestem zmęczona :|| Dziś znOfu wybrłam się nad Zalew tylkO, że z Kaczprem, Kasią, KajOjiną, AngelinOs, Sharkeyem i Ernestem :) Czyli ze wszystkimi kOfanymi ziOmkami z naszej ekipy Gangsta Ville :D PoOjechaliśmy autObusem w tO samO miejsce cO wczOraj (...) Wytnie się tO, że jak staliśmy w autObusie wyjebałabym się :P Na miejscu OkazałO się, że znOFu te downy tam były. Czyli prawie cała była 3c :// A Kacper i Ernest buhahaha ja z Was nie mOgłam :)) Haha... tO byłO dOpre jak dOgadaliście Panu S. z tymi jegO herami ;D Haha... Teraz tO na bank mam wpierdal =] TrOszke zimnO dzisiaj byłO, ale i tak się kąpałam. TylkO KajOjina i Angeliczka się nie kąpały... Wiesniary jedne :P Kacper ja nOrmalnie nOwych rzeczy się O ToObie dOwiaduje. Niewiedziałam, że Ty jesteś taki zbOczOny :] Lepiej nie napisze cO Ty mi pOd wOdą rObiłeś, $wintuchu jeden :P :D Wielka SiOstra (czyli ja :P) jestem pOd wrażeniem bO nawet dzisiaj nie złapała nas burzy w trakcie Opalania i nie pOmyliliśmy autOusu :) WoW... RoObie pOstępy :P Teraz padam z nóg, ale ide jeszcze wyprOwadzić Szamana na spacer z Madzią.

 

americanos : :

WypRawA nAd WoDe :D Komentarze (2)
28. czerwca 2004 18:37:00
linkologia.pl spis.pl

TaK BarDzO ChCiAłaM, żEbY ByłA dziSiaJ ŁaDnA pOgOda i MojE żYczEnIe się SpełNiłO :D No WięC pOmiNe FakT, żE niE mOgłAm SpAć i ObUDzIłaM się O 4 ranO :// MiaŁaM pOjEcHać z GoOsią naD ZalEw :) TaK kOłO 9 UbRałAm siĘ i pOsZłaM dO SklEpu QpIć sObIe Coś dO JeDzoNka ;) PoOteM tRoSzkE Się pOnUDziłaM :|| O 11 Coś TaM (:P) MiałYśmY AuTobUs. WytNiE siĘ tO, żE sPóŹnIłYśmY Się Na AutO :// MuSiałYsy trOszke pOczEkAć [...] JaK ByłYśmY Na MiEjscU oKaZałO się, żE BylI tAm ChłOpcY z 3c :( ŁoO BosH... DoOła PrzEz tO ZłaPałaM :// AlE KaCpeR NiE MartW się, PaN S. juSh Się MniE BoI i MniE UniKa :] [...] Z GoOsią OdRazU WskOcZyłYśmy dO wOdY :) OoO... AlE ByłO Fajnie :D Kiedy Się OpaLałYśmy, muSiałO ZacząĆ PaDać :// SzyBkO Się SpaKOWałYśmy, PrzYkRyłYśmY ręCzniKaMi i scHoWałYsmY w LeSie. TylkO NieStetY WteDy ZaCzęłO GrZmIeć :( A Ja Się "TrOszkE" BoJa BurZ ;( ToO WcaLe NiE JesT śMiEsznE ;[ ZaCzęłaM JaK głUpiA BiEgnąć PrzEz LaS, SchOwAłYśmY się W bArzE i ZjAdłyśMy PiZzE ;) W BaRzE ZrObiłO Się NudNo [...] PoOSzłYśmY Na PrzYstAneK i WiEdzIałYśmY TylkO tO, żE MuSimY Wsiąść Do 2. NoO i NaDjeChałA 2 tyLko, żE tO NiE byłA tA :/ BoO jeChałA w PrzEciWną StrOnę :/ NiE nO ZdOlnE JesTeśMy, żEbY pOmYlić AutObuSy. NaSzczęśCie Na NaStęPny CzEkAłYśmy TylkO 20 Min. MuSiAłYśmY JeChAć Na GaPe :] Oj TO Był DzIeń PełEn WrAżeń, TylKo SzkOdA, żE nIE WiDzIałaM Się z KaCzpReM, KaSią i KaJojIną :(

americanos : :

MeLaNż :-] Komentarze (4)
27. czerwca 2004 17:32:00
linkologia.pl spis.pl

ElO ziOmaLe mojE kOFanE :* JusH WaM MóWie Co WczOraJ RoBiłAm. JaK zwYkLe SpAlaM dO 10:00 AlE Ja JusH TaK ma ;) JaK Się ObUdZiłAm, WłąCzYła TV. CzEkAłaM w SwOiM pOkOiQ aŻ MaMa łAskAwIe ZaWłA MniE Na śNiaDanIe. W kOńcU się WQRzYłaM, ZeSzałaM Na Dół I OkAzAłO Się, żE MoI kOfAnI rOdzIcE pOjeChaLi dO MiaSta QpIć pReZenT ImiEninOwY MojEj BaBcE :// Wrr [...] ZjAdłAm szybCiutkO KaNaPeCzKi i WziełAm Się Za spRząTanIe. Ja ZawSze MusHe SpRząTać Mój PoKuj, MoJą łAziEnkę i KorYtaRz Na GóRze :|| WcZoRaJ nie ChCiAłO mI Się PrzEbiErać i SpRząTałaM w PiżAmiE. OCzyWiśCie AkurAt WteDy PrZySzła DO MnIe AnGeLiCzKa i DoOFniK jEdeN WyCiąGnął MniE dO OgRóDkA. MaM NaDziEjE, żE niKt MniE NiE WiDziAł :) KieDy pOSzła AnGelInkA i skOńCzYłaM sPrZąTanIe GaDałaM sOpiE z KaCzpErKieN Na GyGy i Z RuPerTeM (!) NoO aLe NiC... ZaIntEreSOwAnI WiEdzą O cO ChOdzI :P PoO ObiAdQ pOszłAm dO JaKiegOś ZiOmA z KlAsy Na MeLaNż. Z tYcH OSóB, kTóre ZnAm tO Był TaM KaCzpEr, KaTaRzyNkA, KaJoJinKa, AngElinOs, ShaRkeY i ErNesT ;) :* JusH pO gODzIniE wIękSzOś OsóB sIę scHlałA nA MakSa :D PhI... JaKie To są śWirY :) BieDnY łuKaSheK Ma CałE MieSzKaNie ZdemOlOwane i ZaRzYgaNe ;|| OczYwIśCie ZnaLiźLiśMy z KaCpReM ChWiLkE DlA SiEbIe ;) :P KoFaM Cię SkArBie BaAardZo MocnO i NikT AnI NiC TegI NiE ZmiEnI :* W dOmQ ByłAm KołO 23. MoJa MaMa StWiErDziłA, żE CzyMś OdE mNiE śMieRdzI :| AlE Ja SzybKo Się UmYłAm I Od rAZu pOsZŁaM LuLu :)

americanos : :

WszYstkO Od pOcZątQ [...] Komentarze (0)
26. czerwca 2004 16:46:00
linkologia.pl spis.pl

CzAseM ZasTaNaWiaM Się CzY niE ZmiEnIć SzkOłY Od NaStęPnegO rOQ... GdYbyM cHoDzIłA dO KlaSy z KaSiEńKą i KaJoJinKą byłObY ZaJeBiśCie :) NiE tO żEby mOjA KlaSa ByłA, aŻ taK zRytA, AlE CzasEm tO szKodA GaDać :// KiEdYś PrZyJaźNiłaM się Z PaTy, AlE TerAz RzYgać Mi Się Chce JaK O NieJ MyśLe :|| NiEnAwiDze JeJ :-( W mOJeJ KlAsiE TaK NaPraWdę tO PrzYjAźNie się TerAz Z PauLinKą, GoOsią i JeszCze JeDną GOOsią.... A I MaDzIa JeSt DlA MniE O wIeLe MiLsZa Od KieDy ChOdzE z KaCzpReM. A No i ZapOmNiałAm o ChłOpcyKaCh z mOjEj KlaSy. JeSu JaKie Z NimI sĄ KliMaTy :D AlE cO dO PaTrYcjI tO NoRmaLnIe SzkOdA GaDać. DlA MnIe byłA MiłA a Za PleCaMi DuPe Mi CiąGlE ObRaBiałA SzmAta JeDnA [...] NoO dOoprA, tEraZ cOś MilSzegO :) Z KaCzPreM PoZnAłaM Się DzięKi MaDzi. BoO On WczEśnIeJ ChOdzIł z MaGdą NoO i TaK się PoZnaLiśMy i Się WtedY zAczelO ;P A z KaSią i KaJoJiną ZaPrzYjaźNiłaM się dziĘkI KaCzRoWi... KofaM WaS mOjE ZiOmKi :* :* ChYbA DoPiErO JutrO NaPiSzE Coś NorMaLnegO... AlE MuShE tO NaPisAć IlE dla MniE ZnAczYcIe :*

americanos : :

PieRwszA nOtkA :) Komentarze (3)
26. czerwca 2004 13:08:00
linkologia.pl spis.pl

WczOraJ ZaCzęłY Się WaKacJe, A ja PoStaNoWiłaM załOżyć SoBie BloGa :-) ZrObiłAm To ChyBa DlaTegO, żEbY OpiSyWać WszyStkO cO Się U mNie DziEjE. A OsTatnIo DziEjE sIę BaRdzO DuŻO :D WszYstkO się ZmiEniłO Od KiEdY ZacZęłAm ChOdzIć z TObą KacpErQ :* No I WteDy PoZNałAm KaTaRzyNke i KaJoJinKe, MojE KoFanE DziEwUszKi :* :* MaM NaDziEjE, żE KtOś BęDziE Tu CzaSem ZaGlądał ;P NoO dOprA tO Na pOcząTEk PowInnAm coś O SoBiE naPiSać [...] MaM Na Imię GOśKa i MaM 15 LatQF :) MieSzkAm w TOmAsHoFiE MaZzZ. ChOdzE z NaJwSpaNiaLszYm ChłOpcYkiEm Na śWiEcIe CzyLi z KaCzpErKieM :* MiśQ BaRdzO cię KoFaM :] JeS6teM JeDynAczKą. UwIeLbIaM ZaQpY :) NiEnaWidZe MojeJ ByłEj "PRzYjAciółKi" i SpRząTaNia :// KoFaM MoJe KoFaNe PiEseCzKi: hUsKieGo-SzAmaNa i YoRkA-KoMeTe ;) FaJne ImiOna, NiE :P No to chyBa tylE Na KoNieC, pOsTaRaM się CzęstO pIsać [...] GaNgSta ViLle RulEs! :D

americanos : :

Archiwum

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

Ksiega gości

Księga gości

Kategorie postow

Brak kategorii